Re: Ynt: Avustralya’da Ýngilizce Eðitimi


#3544
Anonim
Ziyaretçi

Merhabalar, Öncelikle þunu ifade etmek isterimki,AUD hükümeti öðrencilerin daha kolay þartlarda yaþamasýný kolaylaþtýracak hiçbir adýmýn atmadýðýna tanýk oldum.Kýsaca benim hayatýma deðinirsem, city'e yakýn bir evde kiralamýþ olduðum yatak odasýna haftada 200 aud ödüyordum.Bunun yanýnda gunluk yemek+yol masrafýmda ortalama 20 $ kadardý.Buna ek olarak eðer sigara içen arkadaþlarým varsa þunu bilmeliler ki, 1 paket marlboro sigarasý 25 adet olmak þartý ile 16 $ dý. Genel olarak yurtlardaki yaþam standartlarý daha yüksek olup fiyatýda eþ orantýlý olarak yüksekti. Örneðin city'de 1 yurta arkadaþým haftalýðýna 250 $ vermekteydi.Bunlarýn yanýnda eðer ben hem okur hem çalýþýrým diyosanýz bu ülke öðrenci için yaþanacak en güzel ülkedir diyebilirim. Görüþmek dileðiyle,,